- Trénink

VZS KLADNO II

Přihlášení

Trénink

Trénink je každou neděli. Sraz v 20:15 ve vstupní hale aquaparku 

Aktuální informace o právě probíhajícím kurzu na plavčíka naleznete ZDE

 

Plavecká průprava :

    - zvládnutí dvou plaveckých stylů,      

    - vznášení,

    - šlapání vody,

    - splývání,

    - nezávodní plavecké způsoby, plavání na boku ( „ bok " ) a základní znak ( znak soupaž ),

    - plavání ve stížených podmínkách ( plavání v šatech, s omezeným pohybem končetin ),

    - přeprava předmětů ve vodě.

Plaveckou přípravu v záchraně tonoucího dělíme na dvě části. Dokonalé zvládnutí techniky plaveckých způsobů a speciální plavecké průpravy pro záchranu tonoucích je nutností pro výuku dalších dovedností záchrany, např:

  Dopomoc unavenému plavci :

     - unavený plavec před záchranářem,

     - unavený plavec za záchranářem,

     - most,

     - kombinace letky a mostu.

Při dopomoci unavenému plavci nejde ještě o vlastní záchranu tonoucího. Plavec je vysílený, postižený křečí apod., anebo jeho psychický stav vylučuje další pohyb bez pomoci. Je však při plném vědomí a lze s ním komunikovat.

  Pokud není v této fázi poskytnuta dopomoc, přechází tento stav do fáze tonutí

Záchrana tonoucích

Osobní zásah ve vodě :

- tažení tonoucího ( tažení jednou rukou za bradu, tažení oběma rukama za bradu, tažení oběma rukama v podpaží, tažení oběma rukama za lokty, tažení držením za vzdálenější paži přes prsa, příbojový způsob tažení )

     - přiblížení k tonoucímu                                                                                                                                          

     - narovnání tonoucího ve vodě

     - osvobozující chvaty ( 6 způsobů )

     - vynášení tonoucího na břeh

     - záchrana tonoucího ze břehu pomocí míče v síťce

     - záchrana tonoucího pomocí surfového plováku                                                    

     - uchopení a narovnání tonoucího ( Americký způsob, narovnání zepředu nad vodou, narovnání zepředu pod vodou, narovnání zezadu nad vodu)

     - techniky vynášení tonoucího z vody ( vynášení tonoucího z bazénu jedním zachráncem, vynášení tonoucího z bazénu dvěma zachránci, hasičský způsob, vynášení na bocích, vynášení tonoucího více zachránci )

     - záchrana tonoucího pomocí záchranného pásu FIS.

 

     - považujeme za nutné zvládnutí všech dovedností, včetně často diskutovaných osvobozujících chvatů. Bezpečnost záchranáře je vždy na prvním místě Ţ osobní zásah přichází až po vyčerpání všech ostatních možností, použití pomůcek, popř. plavidel.

  Záchranné pomůcky - považujeme za nutné, aby záchranář dokonale ovládal jednoduché typy pomůcek, znal všechny možné varianty použití vzhledem k místu a situaci.

  Záchranné pomůcky jsou např. tyto :

     - záchranná tyč,

     - záchranný kruh,

     - záchranná podkova,

     - záchranný míč,

     - záchranný pás,

     - záchranná bóje,

     - záchranný hranol,

     - házecí pytlík.

 Zvládnutí techniky ovládání plavidla

  V podmínkách přírodních koupališť s ohraničeným prostorem kontroly považujeme za všeobecně nutné, aby záchranář dokonale ovládal plavidla poháněná vesly, pádly a surfový plovák.

  Mezi používaná plavidla řadíme :

    - rybářská veslice,

    - jola ( jiný druh veslové lodi ),

    - pramice,

    - gumové čluny,

    - surfový plovák.

  S postupným rozvojem vodních sportů a zvyšujícími se nároky na rychlost zásahu využíváme motorové čluny. Nutná kvalifikace: záchranář II  s platným oprávněním VMP (vůdce malého plavidla bez omezení výkonu)

 

Zdravověda  

  Šance na přežití těžce zraněného či postiženého je dána 5 faktory : odpovědností lidí, co nejrychlejším přivolání odborné pomoci, poskytnutím první pomoci laikem, úrovní a rychlostí odborné první pomoci a úrovní poskytnuté nemocniční péče. Na nejnižší úrovni této posloupnosti je článek první - odpovědnost lidí, třebaže poskytnout první pomoc a pečovat o zraněného nám ukládá § 207 Trestního zákona, a článek třetí, poskytnutí laické první pomoci. Zatímco článek první ovlivníme velmi těžko, neboť se jedná o svědomí každého z nás, článek třetí je v našich silách možné zlepšit a k tomu také velmi důsledně přistupujeme.

 

A. Obecné zásady první pomoci

B. Základní anatomické a fyziologické poznámky :

   - pohybový aparát.

    - nervový systém,

    - oběhový systém,

    - dýchací systém,

    - ucho.

 C. Kardiopulmonální resuscitace

   Dbát na precizní provedení, včetně ukázek práce s pomůckami ( AmbuMan, Ambuvak ).

 D. Bezvědomí :

   - tonutí a utonutí.

 E. Krvácení a rány :

   - užití zaškrcovadla,

    - cizí tělesa v ráně.

 F. Šok

 G. Závažné stavy a poranění (  popáleniny a opařeniny ) :

   - poleptání,

    - úraz elektrickým proudem,

    - úpal, úžeh, poškození chladem,

    - podchlazení.

 H. Zlomeniny :

   - obecné zásady ošetření

    - praxe s trojcípým šátkem

 I. Poranění páteře :

    - zranění krční páteře,

    - techniky stabilizace ( teoreticky i prakticky ),

    - použití záchranné desky ( trvat na systému týmové práce s přesně rozdělenými úkoly ).

J. Méně závažné stavy a poranění.

Potápění

Potápění se základní výstrojí

  Součástí výcviku záchranářů musí být i dokonalé ovládání základní potápěčské výstroje :

     - potápěčská maska,             

     - dýchací trubice ( šnorchl ),   

     - ploutve.

     - potápěčský nůž,

     - signální bóje.

  Základní potápěčská výstroj zvýhodňuje záchranáře při záchranné akci zejména pro :

     - rychlejší přiblížení k tonoucímu,

     - snadnější vyhledávání tonoucího,

     - snadnější vynesení tonoucího na hladinu,

     - snadnější a rychlejší tažení, včetně možné resuscitace.

     Pro potřeby záchranářské činnosti na bazénech a koupalištích musí zvládnout záchranář následující základní dovednosti :

     - nasazování potápěčské masky pod vodou a vylévání vody z masky,

     - nasazování ploutví pod vodou,

     - oblékání celé potápěčské výstroje pod vodou ( v hloubce 3 - 5 m ), tzv. balíček,

     - plavání dlouhých úseků s ABC,

     - plavání na hladině s dýchací trubicí bez potápěčské masky.

 

Základy potápění s dýchacím přístrojem :

     - uplavání s výstrojí 50 metrů pod vodou,

     - skok do vody s výstrojí.

 

Doplňující znalosti

 Systémy pozorování návštěvníků :

 A. Intenzivní zónový systém

  Část bazénu je určena a označena jako oblast odpovědnosti jednotlivce nebo hlídky. Může to být část bazénu, nebo se může vztahovat ke specifické oblasti, aktivitě nebo zařízení.

  Dosah každé zóny je určen velikostí a tvarem bazénu, prováděnými aktivitami, osvětlením, viditelností a počtem návštěvníků v bazénu. Tento systém zajišťuje překrývání mezi jednotlivými zónami, tzn. že neexistují mezery v modelu pozorování.

  B. Extenzivní systém kontroly

  Tento systém kontroly je běžný v malém zařízení, kde je omezený počet návštěvníků. Každý z plavčíků je zodpovědný za celou plochu bazénu. Výhodou je menší počet plavčíků a nutností dobrá týmová práce. Nevýhodou je to, že pozornost plavčíků není rovnoměrně rozložena po celém bazénu a na velké ploše se obtížněji rozpoznává možné nebezpečí.

  C. Kombinovaný systém kontroly

  Tento systém kontroly kombinuje výhody extenzivního a zónového systému. Například plavčík na mělké části bazénu je odpovědný za tuto specifickou část a zároveň kontroluje celý bazén.

 Horolezecká technika :

 

Bezpečnost a záchrana u vody

  Záchranář na bazénech a koupalištích je profesionál speciálně vyškolený k prevenci nehod a tonutí, vodnímu záchranářství a první ( ne poslední ) pomoci.

  Při své práci na sebe bere odpovědnost za bezpečnost návštěvníků zařízení. Usměrňuje jejich chování a vodní aktivity a je-li to nezbytné, je připraven vykonat příslušný záchranný zásah. Jeho povinnosti jsou dány  platnými předpisy  té které země a předpisy zařízení, ve kterém pracuje.

  Zásady bezpečného provozu a zdravého prostředí letních koupališť, plováren a krytých lázní v organizaci místního hospodářství, které vydalo v Praze dne 10. 6. 1969 Ministerstvo vnitra, civilněsprávní úsek.

  Pro dozor nad bezpečností při koupání a nad pořádkem a čistotou v prostorách těchto zařízení mají organizace zabezpečit dostatečný počet pracovníků (záchranářů) obeznámených především s poskytováním první pomoci při tonutí, zranění a nevolnosti a vybavit je záchrannými prostředky :